U bevindt zich hier:Beginpagina - Wie we zijn - Beleidsplan

Beleidsplan 2015-2023

Beleidsplan 2015-2023

Protestantse Gemeente Wemeldinge

Vastgesteld door de kerkenraad op

1 juli 2015


 

Voorwoord

Het is tijd voor een nieuw beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Wemeldinge (PGW). Het vorig plan dateert van januari 2003. We zijn nu meer dan 12 jaar verder en er is veel gebeurd in de tussenliggende tijd:

 • De toenmalige dominee, ds. Arie van der Maas, is in 2008 vertrokken
 • In 2009 is ds. Josée van de Putte beroepen
 • In 2014 is ds. Josée van de Putte voor vertrokken naar Dreischor-Noordgouwe
 • In de afgelopen 12 jaar is, in lijn met de landelijke trend, de populatie van de kerkgangers vergrijst. Het aantal leden van de PGW is verminderd door sterfte en uitschrijven. Deze trend heeft ons aller aandacht. Inspanningen worden en zullen worden ontplooid om deze (landelijke zichtbare) trend enigszins bij te sturen.

Het schrijven van een beleidsplan vindt plaats zonder de aanwezigheid van een vaste predikant. Wel wordt de kerkenraad bijgestaan door de volgende personen:

Het beleidsplan is op hoofdlijnen opgesteld, met als gedachte dat een nieuw te beroepen predikant voldoende mogelijkheid en ruimte heeft om, in samenspraak met de kerkenraad, invulling te geven aan de verschillende onderdelen van het beleidsplan.

Het beleidsplan is gestructureerd naar de volgende verschillende werkterreinen:

 1. Visie, missie en identiteit van de gemeentepagina 03
 2. De kerkelijke gemeente pagina 05
 3. Eredienstenpagina 08
 4. Pastoraatpagina 14
 5. Diaconiepagina 16
 6. Kerkrentmeesterspagina 19
 7. Jeugdwerkpagina 22
 8. Vorming en toerustingpagina 27
 9. Communicatiepagina 28

Bijlage 1   Wijkindeling PGW – leden jonger dan 70 jaar    pagina 31
Bijlage 2   Wijkindeling PGW – leden ouder dan 70 jaar     pagina 32
Bijlage 3   Commissies per 1 juli 2015                                 pagina 24
Bijlage 4   Plaatselijke Regeling                                           pagina 44
Bijlage 5   Oorsprong Maartenskerk                                    pagina 53


1.1 Visie, missie en identiteit van de gemeente

Met de Bijbel als bron en Jezus als Heer van de Kerk willen we als Protestantse Gemeente Wemeldinge (PGW) mensen aanmoedigen om op eigen wijze een persoonlijke relatie met God te zoeken, te ontwikkelen en te onderhouden.

We willen elkaar daarbij stimuleren door onze ervaringen van leven en geloven te delen met anderen binnen en buiten de kerkgemeenschap. Door woorden, maar zeker ook door onze daden, willen we proberen de Goede Boodschap uit te dragen in onze omgeving dichtbij en veraf.

We willen omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving, hier en elders in de wereld.

We streven naar een inspirerende, maar ook missionaire en evangelische kerkgemeenschap te zijn, die uitnodigend is voor mensen van alle leeftijden en achtergronden en waarin we elkaar ruimte bieden voor verschil in geloofsbeleving.

We streven er naar dat een ieder die dat wil kan meewerken aan de opbouw en het onderhoud van deze kerkgemeenschap.

De PGW is een echte, brede dorpsgemeente. De monumentale Maartenskerk is al eeuwenlang een gezichtsbepalende factor in het dorp Wemeldinge. Zo willen wij nu en in de toekomst ook als gemeente midden in de wereld staan, zoals Christus ook zelf door de wereld ging. Wij zijn geroepen om “vissers van mensen” te worden. Dit kan op een niet dwingende manier door verdraagzaam, zorgzaam, liefdevol, open en gastvrij te zijn naar elkaar in de gemeente van Christus, maar ook zeker naar een ieder in Wemeldinge en daarbuiten. Met de Bijbel als bron, hopen we ons in de komende tijd te laten richten op de vrucht van de Geest, zoals in Galaten 5:22-23 staan verwoord:

“Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing”


 1.2  
De kerkelijke gemeente

Wemeldinge was reeds in 1594 een bestaande kern en het aangezicht, in die tijd, werd voornamelijk bepaald door de kerk, drie vluchtheuvels (vliedbergen) en de zeer lange en brede Dorpsstraat aan weerskanten begroeid met leilinden. Deze fraaie dorpskern is als beschermd dorpsgezicht aangewezen. In latere tijden is de bebouwing uitgebreid in de richting van het Kanaal door Zuid-Beveland. Rondom dit beschermde dorpsgezicht bevindt zich het fruitteeltgebied. Daarnaast heeft door de ligging aan het Kanaal door Zuid-Beveland, de Oosterschelde en het sluizencomplex de scheepvaart altijd een belangrijke plaats ingenomen. Door de nieuwe Schelde-Rijnverbinding en de wijzigingen in de loop van het kanaal zijn de scheepvaartbelangen aanzienlijk teruggelopen.

De aandacht wordt nu meer gevestigd op de recreatie. Wemeldinge heeft een grote en moderne jachthaven, een strandje en drie campings, terwijl vissen en sportduiken in de Oosterschelde veelvuldig plaatsvinden. In de Stormezandepolder is het zomerwoningenpark 'de Oesterbaai' gelegen. Op het vrijgekomen haven- en sluizencomplex zijn inmiddels woningen gebouwd. In een deel van het gedempte kanaal door Zuid-Beveland is een bedrijventerrein ontwikkeld. Het aangezicht van Wemeldinge wordt mede bepaald door de korenmolens Aeolus en De Hoop, die nog steeds in bedrijf zijn. Zij behoren beide tot de gemeente Kapelle.

De kerkelijke gemeente van Wemeldinge heeft zich mee ontwikkeld van een puur agrarische gemeente, veelal lokaal gericht, naar een open gemeente waar veel verschillende geloofsgenoten zich thuis voelen. Dat willen we vasthouden, de diversiteit onder de kerkgangers zien wij als een groot goed.

Wemeldinge is onderdeel van de gemeente Kapelle en heeft ongeveer 3.000 inwoners:

                       

De gemeente heeft zo’n 920 leden. Dit aantal is als volgt verdeeld per 25 mei 2015:

De groeiende vorm van samenwerking in de afgelopen jaren tussen de Protestantse gemeente te Wemeldinge en de Hervormde gemeente te Kattendijke heeft er toe geleid dat er sedert 1 maart2012 sprake is van een combinatie van beide gemeenten. Er is sprake van een gezamenlijke predikantsplaats van 1,33 fte, een aantal gezamenlijke kerkdiensten per jaar zoals op de bid- en dankdagen, de Hemelvaartsdag en de dienst op de startzondag. Daarnaast is er ook het gezamenlijk tweemaandelijkse kerkblad ''Samen op Weg''. 

Daar waar mogelijk en gepast, wordt op onderdelen ook (meer) samengewerkt met de Vrij Evangelische Gemeente Wemeldinge (VEG).

 

1.3 Erediensten

Doelstelling

In het vieren van de eredienst komt de gemeente samen. Zo mogen we horen van het Goede Nieuws dat gebracht is door onze Heer Jezus Christus in deze wereld en ervaren we samen de gemeenschap in het luisteren, bidden en zingen. Als gelovigen zijn we niet alleen, maar ontmoeten we God en elkaar om elkaar ook te stimuleren en te bemoedigen in het geloof. De eredienst is voor velen een rustpunt in het dagelijks bestaan, maar ook een dienst waarin we onze God en Heer mogen prijzen en danken voor wat hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet.

Huidige activiteiten

Erediensten

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst in de Maartenskerk in Wemeldinge. Ook zijn er diensten op christelijke feestdagen, die niet op zondag vallen: Witte Donderdag (19.30 uur), Goede Vrijdag (19.30 uur), Hemelvaartsdag (10.00 uur), 1e Kerstdag (10.00 uur), Oudejaarsavond (19.30 uur), biddag en dankdag (19.30 uur). In de stille week worden er ook vesper georganiseerd op maandag, dinsdag en woensdag (allen om 19.30 uur). De biddag, dankdag, Hemelvaartsdag en de startzondag worden in samenwerking met de Hervormde gemeente Kattendijke georganiseerd, waarbij de biddag en Hemelvaartsdag in de kerk van Kattendijke plaatsvindt en de dankdag en de startzondag in de Maartenskerk.

De orde van dienst die gevolgd wordt (maar waarvan afgeweken kan worden, ingeval dit gepast is), is vastgesteld door de kerkenraad en komt uit de Aanvullingen bij het Dienstboek met in achtneming van de bijzondere verantwoordelijkheid die de predikant heeft voor de bediening van het Woord en de sacramenten en de kerkmusici voor de kerkmuziek. De preekvoorziening zorgt ervoor dat de gastpredikanten op de hoogte zijn van de orde van dienst in de PGW.

In de dienst wordt als basis gezongen uit het Nieuwe Liedboek. Ook wordt er soms gezongen voor de kinderen uit “Alles wordt Nieuw”. De laatste jaren wordt er met meer regelmaat een opwekkingslied gezongen in de dienst. Verder is het natuurlijk ook mogelijk om uit diverse andere liedboeken te zingen. Gelezen wordt er in de dienst uit de kanselbijbel, De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV).

De kinderen van de basisschool verlaten tezamen met de leiding van de kindernevendienst de eredienst voor de eerste schriftlezing. Afhankelijk van de voorganger en de leiding van de kindernevendienst, vindt er een gesprekje plaats met de kinderen. Ze nemen de kleine kaars mee naar de kindernevendienst, de kaars die wordt aangestoken aan de grote paaskaars. Zo nemen ze het “licht van Christus” mee naar hun eigen dienst. De kinderen komen tijdens de collecte weer terug in de eredienst. Afhankelijk van de voorganger en de leiding van de kindernevendienst, vindt er een gesprekje plaats met de kinderen bij terugkomst in de dienst.

De kinderen van 0 tot 4, die voor de dienst naar de oppas in de “hummelhut” (in de pastorietuin) zijn gebracht, kunnen door de ouders worden opgehaald tijdens de collecte, zodat ze aanwezig zijn tijdens het uitspreken van de Zegen.

Ongeveer acht keer per jaar is er jeugdkerk. De jongeren die naar de middelbare school gaan, verlaten voor de schriftlezing de kerk om in hun eigen gebouw, the Rock, hun eigen viering te beleven. Elke keer is er een ander thema wat van te voren aan de jongeren bekend wordt gemaakt. 

Er wordt gebruik gemaakt van twee beamers om de liederen en vaak ook schriftlezingen te tonen. Het is mogelijk om de beamer ook voor diverse andere presentatievormen tijdens de diensten te gebruiken. In deze zijn we een nog groeiende en lerende gemeente. Een beam-team bedient de beamer, en bestaat uit een aantal jongeren. Het beam-team staat onder leiding van de jeugd ouderling.

In de kerkenraadsvergaderingen is de “evaluatie erediensten” een vast agendapunt.

Sacramenten

Minimaal een of twee keer per jaar wordt ouders de gelegenheid gegeven om hun kinderen te laten dopen. De predikant zal met de doopouders of dopeling (ingeval volwassenendoop) vooraf de betekenis van de doop bespreken en de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt voor de doopouders. De naam van de dopeling wordt bijgeschreven op de boekrol die voor in de kerk hangt. De scriba zal de naam van de dopeling bijschrijven in het doopboek.

Het heilig avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd, waarvan één maal op Wittedonderdag. We delen brood en wijn als teken van het lichaam en bloed van Christus. De diakenen doen dienst aan tafel. De predikant deelt het brood en de wijn als eerste uit aan de kerkenraad en diegenen die slecht ter been zijn. Hierna nodigt de ouderling van dienst de kerkgangers uit naar voren te komen om lopend het avondmaal te vieren. We kennen in Wemeldinge al vele jaren de traditie van open avondmaal. Dit betekent dat gedoopte kinderen en jongeren ook deelnemen aan het avondmaal.

Trouwdiensten

Bruidsparen die hun huwelijk in de kerk willen laten inzegenen en bevestigen, nemen contact op met de predikant. De predikant stelt de organist en de koster direct op de hoogte. In de voorbereiding op het huwelijk zal de predikant enige gesprekken voeren met het bruidspaar om elkaar te leren kennen, de dienst voor te bereiden en betekenis van Gods zegen op het huwelijk uit te leggen. De scriba zal het bruidspaar bijschrijven in het trouwboek.

Rouwdiensten
Uitvaartdiensten van gemeenteleden worden bij voorkeur gehouden in de kerk. De predikant die verbonden is aan de PGW leidt de uitvaartdienst. Slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij de familieleden van de overledene heel nadrukkelijk een andere predikant wensen, dan de aan de PGW verbonden predikant, kan daarvan afgeweken worden.

Overige diensten

Belijdenis van het geloof vindt in de regel plaats op Palmzondag of Pinksteren.

Vier keer per jaar is er een dienst van “Jong en Oud”. Een van deze diensten is een school- en gezinskerkdienst, die in samenwerking met de Christelijke Basisschool de Hoeksteen wordt georganiseerd. Twee diensten zijn onder leiding van onze eigen predikant en twee keer is er sprake van een gastvoorganger. De jeugdouderling is verantwoordelijk voor de keuze van de gastvoorganger in de dienst van Jong en Oud.

Een keer per jaar is er een openlucht dienst. Deze dienst wordt in de zomer gehouden op het strandje van het oude haventje in Wemeldinge. Deze dienst start om 14.00 uur en wordt samen met de VEG georganiseerd.

Op de zondag in de buurt van Allerheiligen (1 november) worden de namen van de overledenen genoemd. Nabestaanden worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn en een kaars aan te steken. De kaars met een kaartje eraan, kunnen de familieleden na de dienst meenemen.

Op kerstavond 24 december, wordt in samenwerking met de Vrij Evangelische Gemeente Wemeldinge (VEG) een dorpskerstzang gehouden, waarbij de kerstzang het ene jaar door de PGW wordt geleid en het andere jaar door de VEG.

Muziek

In de diensten wordt regelmatig medewerking verleend door het kerkkoor van Wemeldinge, zoals op Wittedonderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Kerst, Dienst van Gedenken en eventueel andere bijzondere diensten. Ook het kinderkoor zingt af en toe in een eredienst en altijd bij de openluchtdienst.

De predikant heeft regelmatig contact met de koordirigent (ingeval het koor medewerking verleent) en organisten om de diensten te evalueren en vooruit te zien naar de diensten die gaan komen. Ook andere vragen op het gebied van eredienst en kerkmuziek kunnen dan besproken worden.

Liturgisch bloemschikken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Ook in onze kerk is er aandacht voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Dit wordt gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen speciale invulling te geven.

Beleidsvoornemens

Op een permanente basis worden de erediensten geëvalueerd in de kerkenraadsvergaderingen en wordt bekeken of de invulling van de eredienst aanpassingen behoeft. Signalen vanuit de gemeente worden hierbij meegenomen.

 

1.4 Pastoraat

Doelstelling

Wij willen vanuit het geloof in Jezus Christus omzien naar elkaar. De vruchten van de Geest, sporen ons hiertoe aan. We zoeken naar raakpunten tussen het Evangelie en het leven van de mensen die wij tegenkomen in het pastoraat. We willen luisteren naar hun verhalen en proberen daarin samen met hen te zoeken naar troost en kracht.

Huidige activiteiten

Pastoraat, omzien naar elkaar, is een taak voor ieder gemeentelid. Vaak geldt hier: kleine moeite, groot plezier. Het begint al met een praatje maken als je iemand tegenkomt, aandacht geven, een kaartje sturen.

Het kerkelijk pastoraat bestaat uit het reguliere huisbezoek bij mensen thuis of in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis.

In het pastorale team zijn opgenomen de ouderlingen, de pastorale medewerkers, de kerkelijk werker en de predikant. Zij zijn volgens een bepaalde verdeling van taken en wijken actief in het individueel bezoeken van en contact onderhouden met gemeenteleden en andere personen.

Zes keer per jaar is er pastoraal overleg dat ten doel heeft om het pastorale team toe te rusten, maar ook om de pastorale eenheden te bespreken die aandacht nodig hebben.

Het verjaardagsfonds vervult ook een belangrijke functie in het omzien naar elkaar. Het verjaardagsfonds valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Deze benaming stamt uit de tijd dat de medewerkers van deze groep bij een verjaardag aan de deur kwamen met een felicitatie en een collectebusje. Deze felicitatiebezoeken worden nog altijd gedaan maar daarnaast brengen de medewerkers ook een attentie rondom andere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld huwelijksjubilea maar ook bij opname in of ontslag uit een ziekenhuis.

Wemeldinge is ingedeeld in een aantal wijken, die zijn toebedeeld aan ouderlingen en pastorale medewerkers. In bijlage 1 en 2 zijn de wijken verdeeld.

Evaluatie huidige activiteiten

Er is zorg om het vervullen van de vacatures bij ouderlingen en pastorale medewerkers. Hierbij streven we naar 2 extra wijkouderlingen en 2 extra pastorale medewerkers.

Beleidsvoornemens

Aandacht voor randkerkelijken. Jeugd meer aandacht geven, zodat zij meer bij de kerk betrokken raken.


1.5 Diaconie

Doelstelling

Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. Bij diaconaat gaat het om situaties waarbij de basisbehoeften aan voedsel, kleding, onderdak, zorg, veiligheid, geborgenheid en toekomstperspectief. Het College van Diakenen (CvD) heeft een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven.

Huidige activiteiten

De CvD is werkzaam binnen en buiten de PG Wemeldinge. Een korte opsomming:

In de eigen kerkelijke gemeente

-          Autodienst – voor mensen die anders de kerkdiensten niet kunnen bezoeken

-          Het geven van hulp bij armoede binnen en buiten de gemeente

-          Kerktelefoon en kerkdiensten via internet

-          Coördinatie verjaardagsfonds

-          Coördinatie ZWO commissie

-          Coördinatie Pïr aangelegenheden

-          Erediensten:

 • Collecteren in de dienst voor diaconale doeleinden
 • Dienst van herdenking overledenen
 • Organiseren en dienst doen bij avondmaal
 • Organiseren en dienst doen bij avondmaal in Zorgcentrum Cederhof (op toerbeurt)

-          Paasontbijt op paasmorgen voor de paasdienst

-          Paasattentie voor ouderen boven 70 jaar

-          Paasgroetenactie ter bemoediging aan gevangenen in binnen- en buitenland

-          Het verzorgen van een kerstattentie voor ouderen boven 70 jaar

-          Het verzorgen van de pinksteractie voor de minima in de gemeente Kapelle in samenwerking met alle kerken in de gemeente Kapelle

-          Organiseren van de Ouderenreis in mei / juni

-          Het beheren van de aan de Diaconie toevertrouwde bezittingen. Het uitgangspunt is dat de in bezit zijnde gelden niet mogen groeien, rekening houdend met inflatie

-          Bijdragen aan diaconaal quotum van de PKN

-          Verzorgen van publicatie van diaconale aard in SOW-blad en kerkelijk leven

-          Collecteren tijdens de dienst en samenstellen van een te bestemmen doelen lijst, verdeeld over wereld, Nederland en regio

Buiten de eigen kerkelijke gemeente

-          Sinds het begin van de jaren negentig heeft de gemeente een partnercontact met de Hongaars Hervormde Kerk in het dorp Pïr in Roemenië. Sinds 2003 heeft het contact een verdieping en een verbreding gekregen. In Pïr is het contact verbreed naar de dorpsschool en de verdere dorpsgemeenschap. We geven financiële hulp aan/via kerk en school en ook een bijdrage om aan de armste gezinnen en kinderen bij de kerst een kerstpakket te verzorgen. Jaarlijks gaat een groep mensen, grotendeels bestaande uit jongeren, naar Pïr om een kindervakantieweek te organiseren, kleding uit te delen en ter plaatse hulp te bieden bijvoorbeeld bij de aanleg van een speelplaats en toiletgebouw. Ook wordt noodhulp verstrekt o.a. via het kleine streekziekenhuis in het nabijgelegen Tasnad.

-          Financiële ondersteuning van diverse projecten in Zeeland, Nederland of buiten Nederland. Met diverse acties zoals een kerstboomactie /lege flessenactie en het houden van een Pïr markt, laten we zien dat we ook de daad bij het woord voegen.

-          Via St. Compassion ondersteunt de diaconie vanaf 2014 een pleegkindje Iradukunda Theogene, een meisje uit Rwanda. Via deze stichting kan zij en de directe omgeving ondersteund worden in de strijd tegen armoede en ook Jezus leren kennen.

-          Hulp geven bij rampen waar ook ter wereld.

-          Beheer van uitgezette gelden bij diverse diaconale kredieten en Oikocredit.

-          Actie Schoenmaatjes: ieder jaar wordt in samenwerking met de Christelijke Basisschool de Hoeksteen en de Openbare Basisschool Actie Schoenmaatjes gehouden. Door de kinderen worden spullen ingezameld en verstuurd in een versierde doos naar gebieden in de wereld waar de omstandigheden aanzienlijk minder zijn dan in Nederland. De diaconie betaalt hiervoor de verzendkosten.

 

1.6 Kerkrentmeesters

Doelstelling

Het College van Kerkrentmeester (CvK) is verantwoordelijk voor de materiele zaken van de gemeente en vertegenwoordigt haar in rechte. Dit met uitzondering van diaconale zaken en financiën. Het CvK
heeft als belangrijkste taak te zorgen dat het werk in de gemeente financieel mogelijk is en blijft.

Aangezien de afgelopen jaren turbulent zijn geweest voor de PGW, is het van belang om te investeren in het gemeente zijn. Het CvK zal in deze beleidsperiode niet bezuinigen op het samen gemeente zijn. Hoewel dit een niet gedefinieerd begrip is, zal dit wel een rode draad zijn bij het afwegen of bepaalde kosten wel of niet gemaakt kunnen worden. De gemeente dient opnieuw te worden opgebouwd.

Huidige activiteiten

Het CvK zorgt voor de inzameling van het geld d.m.v. collectes tijdens de eredienst, maar ook d.m.v. de actie Kerkbalans, Paascollecte, Solidariteitskas en de Oudejaarscollecte. Gelden worden eveneens verkregen uit giften, legaten, rentebaten, dividenden, huuropbrengsten, pachtopbrengsten en mogelijke subsidies.

Uitgaven worden gedaan ten bate van het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen, het pastoraat, de lasten van kerkdiensten, verplichtingen aan de landelijke kerk, salarissen en vergoedingen en overige zaken gemoeid met beheer en administratie, inclusief verzekeringen.

Het CvK beheert de gelden, met de kerkenraad als eindverantwoordelijk orgaan. Het financieel beheer van de PG Wemeldinge is vastgelegd in het Treasury Statuut. Het Treasury Statuut is door het CvK opgesteld en door de Kerkenraad vastgesteld. Algehele richtlijn is dat er belegd wordt in beleggingen of bij instellingen met een laag risicoprofiel.

Het bijhouden van de financiële administratie is uitbesteed aan een externe administratiekantoor die alle inkomsten en uitgaven bijhoudt en de jaarrekening opmaakt. Het CvK is verantwoordelijk voor het opmaken van de begrotingen en de rekeningen. De jaarstukken en de begroting van de PG Wemeldinge (en de diaconie) worden gepubliceerd op de website www.kerkwemeldinge.nl. Dit is een verplichting die voortvloeit uit het hebben van de ANBI status. Details van exploitatie, bezittingen en vermogen zijn hierin te bekijken.

De PG Wemeldinge is eigenaar van de kerk, de pastorie en de Rock. Het CvK draagt zorg voor de gebouwen in de meest brede zin des woords en zorgt naast beheer en onderhoud ook voor het verhuur van het kerkgebouw en de Rock. Regelmatig en structureel onderhoud heeft hierbij de voorkeur boven incidenteel, groot onderhoud. Het jaarlijkse rapport van Monumentenwacht is een goede leidraad voor het jaarlijks onderhoud voor het kerkgebouw. Het jeugdgebouw de Rock vervult een belangrijke informele ontmoetingsplaats voor de jeugd. Het instant en aantrekkelijk houden van het jeugdgebouw in de huidige tijd is een belangrijke randvoorwaarde om de jeugd bij kerkelijke activiteiten te blijven behouden en aan te trekken.In The Rock vinden allerlei activiteiten plaats zoals catechese, kinderkoor en jeugdclubs, maar ook vergaderingen van jeugdraad, leiding kindernevendienst en pastoraal overleg. Het jeugdhonk is onder bepaalde voorwaarden ook te huur door derden.

De PG Wemeldinge is eigenaar van diverse percelen grond in en om Wemeldinge die in pacht of erfpacht worden uitgegeven.

Het CvK is werkgever van de kerkelijk medewerkers.

Een taak van het CvK is ook het (laten) bijhouden van de doop-, trouw- en lidmatenboeken. Dit laatste is ondergebracht bij een ledenadministrateur.

Het CvK faciliteert (vaak samen met de diaconie) zaken in de publicitaire sfeer, zoals het kerkblad, de kerktelefoon en de website.


1.7 Jeugdwerk

Doelstelling

Wij streven ernaar de jeugd binnen en buiten de gemeente kennis te laten maken met God en een leven binnen de kerkgemeenschap. Zo proberen wij ze te stimuleren hun eigen plek te vinden met God en de kerk. Dit doen wij door middel van toerusting, diensten op verschillende niveaus en sociale en diaconale activiteiten.

Huidige activiteiten

We hebben in onze gemeente een jeugdouderling.Deze is verantwoordelijk voor de meeste jeugdactiviteiten (de kinderbios en kindervakantie week vallen onder te verantwoordelijkheid van het ZWO/WZE). Om overlappende activiteiten te coördineren en onderlinge cohesie te stimuleren, vindt er 2 maal per jaar een vergadering plaats tussen de jeugdouderling, de predikant en een afvaardiging van de leiding van de verschillende jeugdactiviteiten. Dit is de Jeugdraad.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er een kinderopvang in de “hummelhut” (in de pastorietuin). Voor de kerkdienst kunnen kinderen hier worden gebracht. De ouders kunnen de kinderen weer ophalen tijdens de collecte, zodat ze aanwezig zijn tijdens het uitspreken van de Zegen.

Van 4 tot 12 jaar is er een kindernevendienst. De kinderen gaan met hun ouder(s) mee naar de kerk. De kinderen van de basisschool verlaten samen met de leiding van de kindernevendienst de eredienst voor de eerste schriftlezing. De kinderen komen na de collecte weer terug in de eredienst.

Ongeveer acht keer per jaar is er jeugdkerk. De jongeren die naar de middelbare school gaan, verlaten voor de schriftlezing de kerk om in the Rock, hun eigen viering te beleven. 

Vier keer per jaar is er een dienst van Jong en Oud. Deze diensten worden georganiseerd door een vaste vrijwilliger. Deze vinden plaats in de maanden: februari (dienst van School en Kerk in samenwerking met CBS de Hoeksteen, juni, september (startzondag) en november. Zie verder hoofdstuk Erediensten.

Catechese

Catechese wordt gegeven aan drie verschillende leeftijdsgroepen van kinderen en jongeren. Door middel van verschillende werkvormen leren de deelnemers de wereld van geloof, Bijbel en kerk te ontdekken. De drie groepen zijn:

-          Basiscatechese: voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool.

-          Jongerencatechese I: voor jongeren in de leeftijd van klas 1 en 2 van de middelbare school.

-          Jongerencatechese II: voor jongeren in de leeftijd van klas 3 en hoger van de middelbare school.

Het catechese-seizoen start direct na de herfstvakantie en loopt door tot Pasen.

Jeugd-Events Kerken op de Bevelanden

Sinds 2014 is het initiatief ontstaan om een aantal activiteiten te organiseren voor de gezamenlijke jeugd van de verschillende (PKN) kerken in de regio, zoals een dropping, de vertrouwde reis naar de EO jongeren dag en een voetbaltoernooi. Van dit initiatief is een Facebook pagina, www.facebook.com/JEUKopdeBevelanden. 

Rock Solid

Rock Solid is het clubprogramma voor tiener- en jongerenwerk (11-15 jaar), dat in samenwerking met de Vrij Evangelische Gemeente (VEG)wordt gedraaid.

Om de 3 weken op vrijdagavond komen de jongeren bij elkaar in the Rock. Onderdelen zijn Solit Food, kerstdiner en sportactiviteit op de slotdag.

Rock Solid heeft een face-book pagina https://www.facebook.com/R.S.Wemeldinge.

Kinderkoor

In the Rock vinden elke donderdagavond de repetities van ons kinderkoor/musicalgroep plaats. Deze leiden tot een musical in het najaar en (gast)optredens tijdens diensten zoals de openluchtdienst.

Kinderbijbel vakantieweek

Aan het begin van de zomervakantie vindt er de kindervakantie-week plaats op Camping Linda. Deze is bedoeld voor de kinderen van de basisschool. De kinderen gaan 3 ochtenden knutselen, zingen en spelletjes doen rondom een (Bijbels) thema. Deze week wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrij Evangelische Kerk (VEG).

Kinderbios

2x per jaar is er kinderbios in de Rock. De kinderen worden uitgenodigd via de beide scholen in Wemeldinge. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de Vrij Evangelische Gemeente (VEG).

Oecumenische Stichting voor Godsdienstonderwijs op de Openbare School

Als gemeente ondersteunen wij deze stichting financieel en participeren wij door inbreng in de jaarvergadering en delen via de Diaconie bijbels uit aan de kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan.

Evaluatie huidige activiteiten

Wij zijn trots op het brede aanbod van jeugdactiviteiten in onze gemeente. En waar we door afname van het aantal deelnemers helaas (tijdelijk) afscheid hebben moeten nemen van activiteiten als Solid Friends en de 2de groep kindernevendienst, zijn er ook initiatieven bijgekomen zoals de Jeugdkerk, Jeugd Events en de Levende Kerststal. Het wordt mede door de krimp van de gemeente wel steeds moeilijker om zowel de leiding als de bezetting van vooral de reguliere doorlopende activiteiten zoals catechisatie en beam-team rond te krijgen.

Beleidsvoornemens

Wij willen mensen van binnen en buiten de gemeente betrekken bij de kerk en het geloof. Het jeugdwerk is daar uitermate geschikt voor. Volwassenen d.m.v. participatie in de leiding en jeugd door participatie in de activiteiten. Speerpunten daarbij kunnen zijn diaconale en sociale activiteiten als kerstboomactie, jeugdactiviteiten en startweekend.

Wij vinden het essentieel dat we toerusting bieden waar en voor wie dat gewenst is. Wij zullen er dan ook alles aan doen om dit aan te bieden, eventueel in samenwerking met andere gemeente(n).

Waar mogelijk zullen we samenwerking zoeken en aangaan met de VEG voor wat betreft jeugdwerk.


1.8 Vorming en toerusting

De kerkenraad vindt het belangrijk dat gemeenteleden voortdurend gevormd en toegerust worden in het geloof, vanuit Gods woord, ook buiten de zondagse eredienst om. De kerkenraad hecht daarom grote waarde aan het kringwerk. Graag zouden we als kerkenraad zien dat we uitbreiding aan het kringwerk kunnen geven en de Goede Boodschap van het Evangelie verder mogen verspreiden en vertellen.

Als kerkenraad zouden we in de toekomst graag ook meer aan evangelisatie en missionair werk willen en zoeken hiervoor aansturing en vorming. We willen openstaan voor aanpassingen en veranderingen en niet krampachtig aan de oude tradities van dienst en zang vasthouden. In 2014/15 is voor het eerst sinds jaren een belijdenisgroep gestart. De kerkenraad vindt dit verheugend en hoopt dat dit voorgezet kan worden in de komende jaren. We dienen dan als kerkenraad ook zorg te dragen dat we met deze jongeren in contact blijven en luisteren en handelen naar hun beleving van het Christelijk geloof.

Het organiseren van thema-avonden is iets dat bijdraagt aan het gemeente zijn en een verdieping kan betekenen van de geloofsbeleving. De kerkenraad wil dit stimuleren.

De Alphacursus is een interkerkelijk, missionaire cursus. Deelname wordt aangemoedigd vanuit de PGW.


1.9 Communicatie

Doelstelling

Communicatie is het middel waarmee de informatie van de kerkenraad of over de gemeente bij de gemeenteleden komt en deels ook bij niet-gemeenteleden.

Huidige activiteiten

De communicatie in de gemeente gebeurt op verschillende manieren:

-        Afkondigingen: aan het begin van de dienst worden enkele afkondigingen voorgelezen door de ambtsdrager die het woord van welkom doet. Geboorte, huwelijk, doop, belijdenis, bevestiging ambtsdragers e.d. worden altijd afgekondigd (ook als ze al op de zondagsbrief staan of in kerkelijk leven).

-          Zondagsbrief: hierop staat de orde van dienst en eventueel de liturgie die niet in het liedboek staat of op de beamer vertoond kan worden. In het kader van omzien naar elkaar, staan de namen van zieken ook op de zondagsbrief. Eventueel worden er ook extra berichten op geplaatst, die extra aandacht vragen. De zondagsbrief wordt uitgedeeld bij de ingang van de kerk aan de kerkgangers en wordt vooraf thuisbezorgd bij de luisteraars van de kerktelefoon.

-          Berichten voor de zondagsbrief kunnen worden ingeleverd bij de samensteller van de zondagsbrief voor donderdag 17.00 uur. Op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-          De orde van dienst wordt wekelijks bekendgemaakt op de website www.kerkwemeldinge.nl, onder de rubriek kerkdiensten.

-          Kerkelijk Leven: het regionale kerkblad komt elke twee weken met een overzicht van de erediensten en alles wat daarom heen gebeurt, zoals oppas, kindernevendienst etc. Ook worden hier berichten van diaconie en kerkrentmeesters gepubliceerd. Op het gebied van pastoraat wordt genoemd wie er in het ziekenhuis verblijven of wie er thuis gekomen zijn uit het ziekenhuis. Bij het overlijden wordt een kort in memoriam geplaatst. Berichtgeving dient kort en beperkt te zijn, dit in verband met de privacy van de mensen. Het is niet gebruikelijk uitgebreid over ziektes te schrijven. In Kerkelijk Leven is er ruimte voor berichtgeving over verschillende activiteiten. De kopij wordt verzameld en verzorgd door de predikant. Zolang de gemeente vacant is, neemt de scriba deze taak op zich.

-          Website: de gemeente heeft een website, http://www.kerkwemeldinge.nl . Hierop is veel informatie te vinden over de kerk, vergaderingen en activiteiten die door de kerk worden georganiseerd. Ook zijn er veel foto’s te zien van verschillende diensten en activiteiten. Via de website zijn de diensten te beluisteren.

-          SOW blad: 6 maal per jaar verschijnt het SOW blad waarin uitgebreider geschreven wordt over bepaalde zaken. Het SOW blad wordt verspreid in Wemeldinge en Kattendijke.

Beleidsvoornemens

In de komende periode zal worden onderzocht of de mix van huidige communicatiemiddelen nog volstaat of dat de nadruk verlegd zal moeten worden van het ene communicatiemiddel naar het andere, op basis van effectiviteit en kostenoverwegingen.

Laatst aangepast op maandag, 10 augustus 2015 13:50