U bevindt zich hier:Beginpagina - ANBI
ANBI - Protestantse Gemeente Wemeldinge

ANBI

Anbi

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente Wemeldinge

Telefoonnummer (facultatief):

0113-621652

RSIN/Fiscaal nummer:

 C.V.K. 823680721

C.V.D. 824208882

Website adres:

www.kerkwemeldinge.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

kerkweg 5

Postcode:

4424 NJ

Plaats:

Wemeldinge

De Protestantse  Gemeente Wemeldinge is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.  De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Wemeldinge.

De  bestuurssamenstelling van onze gemeente is als volgt: 

Voorzitter: ouderling

Leden:

1 predikant

4 ouderlingen

3 ouderlingen-kerkrentmeester

5 diakenen

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De visie van de PG-Wemeldinge is verwoord in het beleidsplan 2015-2023

 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze Protestantse Gemeeente Wemeldinge kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan 2015-2023 Protestantse Gemeente Wemeldinge

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op deze website kunt vind u een weergave van onze acitviteiten.

De  PG Wemeldinge vormt een combinatie met HG Kattendijke. Samen hebben zij een formatie van 1.0 predikant. Waarvan 0.85 fte voor Wemeldinge en 0,15 fte voor Kattendijke
De arbeidsvoorwaarden zijn hier te vinden 

De organisten krijgen een vrijwillgersvergoeding.

De koster krijgt een vergoeding conform de rechtspositie van kosters en kosterbeheerders van kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Voor  het overzicht van de baten en lasten van de CvK klik    pdf Jaarrekening 2016 voor website (15 KB) pdf Jaarrekening 2017 Prot Gem Wemeldinge ANBI (22 KB) , en pdf Anbi cvk (2018)  (89 KB) van de diaconie klik   pdf Jaarrekening 2016 Diaconie PG Wemeldinge, (18 KB) pdf Getekende Jaarrekening 2017 Diaconie PG Wemeldinge (8.38 MB) pdf   , (18 KB) pdf Resultatenoverzicht 2018 Diakonie voor ANBI publicatie (88 KB) pdf (18 KB)

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.